Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen perustaksi.

Yleiskaavan suunnittelujänne on 20 vuotta ja siten tavoitevuosi on 2040.

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda edellytykset monipuoliselle asumiselle, työnteolle, palveluille, virkistäytymiselle ja liikenteelle. Osayleiskaavalla osoitetaan sopivat alueet rakentamiselle siten, että tärkeät luonto-, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvot säilyvät.

Keuruun keskustan osayleiskaavan alue kartalla

Keskustan osayleiskaavaluonnos

Keskustan osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 10.1.–10.2.2023.

Keskustan osayleiskaavaluonnos Youtubessa

Muutamia nostoja kaavaluonnoksesta

Julkiset palvelut

Keuruu kehittyy ja uudistuu kaiken aikaa, vaikka asukasluvun määrä vähenee. Julkisten palvelualueiden määrä ei kasva, vaan päinvastoin esim. kouluikäisen väestön vähentyessä, keskustan koulu- ja päiväkotiverkkoa on tarpeen supistaa suunnittelukaudella. Päiväkotitonttivarauksia on purettu Pappilanniemestä, Kivelästä ja Kurkiniemestä, tilalle on esitetty asumista tai lähivirkistysaluetta. Kivelän koulun alue on merkitty palvelualueena, joten se antaa väljyyttä rakennuksen jatkokäytölle.

Asuminen

Seniori-ikäisen väestön määrä kasvaa vuoteen 2035 asti ja kasvu ylläpitää kerrostalojen rakentamistarvetta. Kerrostalorakentaminen on kaavaluonnoksessa ohjattu ydinkeskustaan lähelle palveluja, uudistaen ja täydentäen nykyistä liikerakennuskantaa. Uusia pientaloalueita on osoitettu kahdelle alueelle Keurusselänranta (Pöyhölä eteläpuoli) ja Ketvelranta (Juurikkaniemi).

Elinkeinopalvelut

Elinkeinoelämän vaatimat tontti- ja tilatarpeet säilyvät nykyisellä tasolla. Nykyiset, työpaikka-alueiksi jo asemakaavoissa osoitetut alueet tarvitsevat vain vähäisiä laajennusalueita. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet voimakkaasti menneellä suunnittelukaudella. Kaavaluonnos mahdollistaa osaltaan liikenneasemien sijoittumisen Kirkkosaarelle keskustoimintojen alueelle tai mahdollisessa rakennuskannan uudistustilanteessa Kivelän alueelle. Keskustatoimintojenalue yhdistää nykyisen Keuruuntien ja Tervan kaupallisen alueen. Työpaikka-alueissa on pieniä laajennuksia Sysivuoressa, Yliahossa ja Karjolassa. Reitit, vesistöt, matkailu- ja kaupalliset palvelut antavat hyvät lähtökohdat profiloida Keuruuta täydenpalvelun, vesistörikkaana retkeily- ja matkailukohteena. Hotellin alueella on 10 ha:n matkailualueen laajennus.

Virkistys

Kyselytutkimuksen mukaan keuruulaiset virkistyvät metsässä. Metsien osuutta virkistysalueina on korostettu ketjuttamalla virkistys-/suojelualueita ja reittejä isoimmiksi kokonaisuuksiksi. Kaavaluonnoksessa esitetään Peurunniemestä – Kiviniemeen ulottuvaa n. 5 km2 retkeilyaluetta ja sen ketjumaista jatkumista keskustan pohjoispuolitse aina Ilovuoreen asti. Kaavaluonnoksen lähtökohtaisena tavoitteena on, että kaupunki esittää valtiolle Ulkoilulain mukaisen retkeilyalueen perustamista valtion maille ja sen laajentamista maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen laajemmallekin alueelle. Retkeilyalueen erityisinä vahvuuksina olisi sen saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä (myös junalla) ja alueen sijoittuminen lomittain matkailupalveluiden kanssa. Nykyisiin Suomen erämaisista retkeilyalueista poiketen Keurusselän retkeilyalue muodostaisi Keski-Eurooppalais-tyyppisen, palveluiltaan ja kulttuurihistorialtaan rikkaan Järvi-Suomen elämäntapaan nivoutuvan, helposti saavutettavan retkeilyalueen. Kaupunki valmistelee asiasta esiselvityshankehakemusta Keski-Suomen liittoon.

Keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulutus (pdf)
Keskustan osayleiskaavaluonnos (pdf)

Keskustan osayleiskaavaluonnoksen selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Keuruun keskustan rakennusinventointiraportti 2011 (pdf)
Rakennuskulttuuriselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Maisemaselvitys (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)

 

Yleiskaavan lähdeaineistoa


Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.1.-12.2.2017