Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Jätevedet sisältävät vesistöjä rehevöittävää fosforia ja typpeä sekä happea kuluttavaa ainesta. Omassa lähiympäristössä puutteellinen jätevesien käsittely voi aiheuttaa esimerkiksi hajuhaittoja, oman tai naapurin talousvesikaivon pilaantumisen sekä rannan rehevöitymistä. Jätevedet voivat aiheuttaa myös hygieenistä haittaa. Kokonaisuutena asumajätevesillä voi olla huomattava vaikutus lähijärveen tai pohjavesiin.

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) on asetettu yleinen jätevesien puhdistamisvelvollisuus. Jokaisen kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, etteivät kiinteistöllä syntyvät jätevedet kuormita ympäristöä. Kaikilla kiinteistöillä tulee olla kiinteistölle soveltuva, toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Pelkkä saostussäiliöihin perustuva käsittely ei ole riittävä. Vain vähäiset pesuvedet (ns. kantovesi) voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Suoraan vesistöön ei vähäisiäkään jätevesiä saa johtaa.

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla säädetään ympäristönsuojelulaissa (ympäristönsuojelulain muutos 19/2017 (finlex.fi)) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (valtioneuvoston asetus 157/2017 (finlex.fi)) sekä kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Erityisen herkillä alueilla, joita ovat 100 metrin vyöhyke vesistön kuten järven, joen tai puron rannasta ja pohjavesialueet, tuli jätevesijärjestelmien olla kunnossa viimeistään 31.10.2019. Jos kuormitus on huomattavan vähäistä tai toimet kohtuuttoman kalliita ja teknisesti vaativia, voi määräaikaan hakea pidennystä ympäristönsuojelusihteeriltä.

Muilla kuin erityisen herkillä alueilla tulee jätevesien käsittelyjärjestelmä uusia viimeistään silloin, kun rakennetaan vesivessa tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä tai muiden isompien luvanvaraisten peruskorjausten yhteydessä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen 31.10.2019 mennessä ei koskenut 1.1.2004 jälkeen rakennettuja kiinteistöjä, kantovedellisiä kiinteistöjä eikä niitä vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, joiden haltija tai haltijat olivat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011 eikä kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesijärjestelmän toimivuuden arvioimiseksi kiinteistöllä tulee olla selvitys jätevesijärjestelmästä ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Näiden sisällöstä on säädetty talousjätevesiasetuksessa.

Linkki: Talousjätevesijärjestelmää koskeva selvityslomake (lataa pdf)

Jätevesijärjestelmän uudistaminen

Järjestelmän uudistamista varten on haettava kaupungin rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Toimenpidelupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, jossa on otettu huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä elinkaari. Tarkemmin suunnitelman sisällöstä on säädetty talousjätevesiasetuksessa.

Linkki: Keuruun rakennusvalvonta, Mänttä-Vilppulan rakennusvalvonta

Jätevesilietteet

Jätevesijärjestelmän pysyminen toimivana mahdollisimman pitkään edellyttää saostussäiliöiden tyhjentämistä niihin kertyneestä kiintoaineesta säännöllisesti. Keuruulla jätevesilietteiden asianmukainen toimituspaikka on Keuruun Veden Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo. Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan palvelua tarjoavilta jätehuoltoyrityksiltä. Mänttä-Vilppulassa lietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä puhelinnumerosta 03 240 5010 / Lietelinja.

Linkki: Pirkanmaan Jätehuolto Oy / Lietelinja

Vesihuolto vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolain (119/2001) 10 - 11 §:n mukaan kaupunginvaltuuston vahvistamalla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesilaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Hakemuksestakunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen liittämisvelvollisuudesta. Vapautusperusteista on säädetty vesihuoltolain 11 §:ssä. Vapautusta voi hakea myös pelkästään vesijohtoon tai viemäriin liittämisestä.

Lisätietoja ja ohjeita haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä: