Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista, ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat 

Keskustan ajantasa-asemakaava

Keuruun keskustan ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

Haapamäen ajantasa-asemakaava

Haapamäen ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


Kaavaprosessin eteneminen

Aloitusvaihe

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavan tavoitteet ja lähtökohdat, hankkeen eteneminen sekä osallistumis-mahdollisuudet. OAS asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Valmisteluvaihe

Laaditaan kaavaluonnos, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja siitä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja asemakaavan kaupunginhallitus. Muistutuksen jättäneille annetaan vastineet.


Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat kaavahankkeet 2021 helmikuu 40 000

Kartalla näkyvät vireillä olevat asemakaavat

Kippavuoren asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan 11.5.2020, 89 §
Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Ketvelrannnan asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.–27.1.2021

Yliahon asemakaava
Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.−20.3.2019.

Kortteli 530 ja 367
Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 1.4.–30.4.2021.

Kortteli 89a:n asemakaavan muutos
Kaupunginhallitus käynnisti kaavamuutoksen 25.6.2018, 140 §
Varsinaista kaavan laatimista ei ole vielä aloitettu.


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruuntien asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 29.10.2018, 212 §.
Kaava tuli voimaan 13.12.2018

Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 25.6.2018, 141 §.
Kaava tuli voimaan 9.8.2018

 

 


Kippavuoren alue

Keuruun kaupunginhallitus teki 28.9.2015 päätöksen Kippavuoren alueen asemakaavamuutoksen virelletulosta. Kaavanmuutosta haki Keuruun seurakunta, koskien korttelia 91, osaa korttelia 75 sekä katu-, virkistys- ja paikoitusalueita.

Muutosalue sijaitsee Keuruun keskustassa ja rajautuu pohjoisessa Koulutiehen, idässä Kippavuorentiehen ja Keuruuntiehen, etelässä Haapamäentiehen ja lännessä Museotiehen. Kaava-alueella sijaitsevat Keuruun uusi kirkko, Keuruun kotiseutumuseo, seurakuntakeskus, kirkkoherranvirasto sekä asuinrakennuksia. Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mm. mahdollistaa asuinhuoneistojen ja liiketilojen uudisrakentaminen kaava-alueelle siten, että alueen erityispiirteet, kuten säilytettävä rakennuskanta, museoalue, luontoarvot sekä alueelle sijoittuvien toimintojen luonne huomioidaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan virastotalon sekä rivitalon korjausrakentamista ja purkamista. Lisäksi tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.


Hyväksyminen

Keuruun kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.5.2020. Lue tästä kaupunginhallituksen päätös 11.5.2020, 89 §.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.


2. Kaavaehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli uudelleen nähtavillä 25.11.−31.12.2019.

Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Timo Määttä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0400 763 995


1. Kaavaehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli nähtavillä 1.−31.10.2018.

Huom! Havainnekuvat esittävät arkkitehdin visiota alueesta. Varsinainen totetutus voi poiketa havainnekuvissa esitetystä.

Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Timo Määttä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0400 763 995


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 13.11. - 26.11.2017.

Lisätietoja:

Pasi Vierimaa, kaavoitusarkkitehti, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Timo Määttä, kaavoitusjohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.,  puh. 0400 763 995 


Ketvelrannan asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee noin kaksi kilometriä Keuruun keskustasta luoteeseen Ketvelniemessä. Suunnittelualueen koko on 26,3 ha.

Ketvelranta suunnittelualue

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaavoittaa alueesta laadukas asuinalue, joka parantaa Keuruun elinvoimaa. Asemakaavaa varten selvitetään sairaalarakennuksen rakennushistoriallinen arvo sekä mahdollinen suojelun ja päärakennuksen purkamismahdollisuus. Kaavan yhteydessä tarkastellaan myös jalankulku-pyörätiesiltaa Ketvelniemen ja Melonsaaren välille.

Vireilletulo

Kaupunginhallitus käynnisti Ketvelrannan asemakaavan 23.11.2020 § 244.

Asemakaavan tavoitteita ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.1.-27.1.2021.

Lisätietoja:
kaavoitusjohtaja Timo Määttä
puh. 0400 763 995
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
arkkitehti YKS-656 Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


Yliahon asemakaavan muutos

Suunnittelualue käsittää Keuruun keskustan kaakkoispuolella sijaitsevan Yliahon teollisuusalueen.

Vireilletulovaiheessa suunnittelualueessa mukana ollut Mäntäntien länsiosa on eriytetty omaksi kaavahankkeekseen.

Yliahon asemakaavan suunnittelualue kartalla

Kaavatyön tavoitteena on Yliahon alueen asemakaavan yleinen ajantasaistaminen päivittämällä kaava vastaamaan nykyhetken tilannetta. Yliaho on monipuolinen työpaikka-alue, jonne on sijoittunut tuotannollista, teollista ja kaupallista toimintaa sekä palveluja. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan Yliahon alueella olevien lähivirkistysalueiden tarvetta sekä liikenneyhteyksien muuttamista alueella toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Ilovuoren ulkoilualue Yliahon yritysalueen kaakkoispuolella on perustettu luonnonsuojelualueeksi. Siltä osin, kun voimassa oleva asemakaava koskee kyseistä suojelualuetta, kaava kumotaan.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 7.3.- 20.3.2019.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Ville Korhonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 040 356 8208


Kortteli 530 ja 367

Suunnittelualue sijaitsee Ketvelniemen kaupunginosassa, Lustokujan, Latvatien ja Järvimaisemankujan välisellä alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa erillispientalojen korttelista (AO) ja asuinpientalojen korttelista (AP) yksi kookkaampi erillispientalon rakennuspaikka.

Sijaintikartta

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 1.4.−30.4.2021.

Lisätietoja:
kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , puh. 040 356 8208


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 22.2.–8.3.2021.

 


Suojärvien ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee noin 10 kilometriä Pihlajaveden asemalta pohjoiseen Suojärven rannalla. Muutoksen kohteena on kolme lomarakennustonttia sekä tonttien pohjois- ja länsipuolella oleva kaavan mukainen maa- ja metsätalousalue.

Suojärvien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sijainti

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 11.2.−12.3.2021.


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 22.10.-4.11.2020.


Kettuniemen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Keurusselän rannassa Harmaaniemessä noin 15 kilometriä Keuruun keskustasta etelään. Suunnittelualue käsittää lomarakennustontin sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kyseessä on 20.3.2000 vahvistetun Harmaaniemen ja ympäristön rantakaavan osittainen muutos.

Kettuniemi sijaintikartta

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 11.2.−12.3.2021.


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 5.11.-18.11.2020.