Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käynnistyi tammikuussa 2022 Mediaportaat-hanke. Vastaava hanke toteutettiin perusopetuksen puolella lukuvuosina 2020-2022 ja Mediaportaista rakentuu eheä jatkumo varhaiskasvatuksesta aina perusopetuksen loppuun.

Hankkeessa keskitytään vahvistamaan sekä lasten että henkilöstön media- ja digitaitoja ja juurrutetaan tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen ja turvallinen käyttö sujuvaksi osaksi arkea. Lisäksi harjoitellaan monilukutaitoa ja ohjelmointia. Kaikki nämä tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetussunnitelman perusteiden uudistukseen ja Uusiin lukutaitoihin. Hankkeen tavoitteena on myös taata kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet media- ja digitaitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen varhaiskasvatus- tai esiopetusyksiköstä riippumatta.

Maailma muuttuu ja tällä hetkellä elämme hyvin mediakeskeisessä maailmassa. Tarvitsemme monipuolista medialukutaitoa ja vahvoja digitaitoja, jotta osaamme toimia turvallisesti ja sujuvasti digitaalisissa ympäristöissä. Lapset tarvitsevat paljon meidän aikuisten ohjausta ja esimerkkiä näihin asioihin.

Hankkeen koordinaattorina työskentelee Sonja Niinikoski, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 040 640 24 85.

 
Mediaportaat

Mediaportaat - Taitavasti, tietoisesti ja turvallisesti Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on myös taito käyttää mediavälineitä ja -sisältöjä vastuullisesti sekä toimia turvallisesti median parissa.

Mediaan tutustutaan uteliaasti ihmetellen, leikkien ja kokeillen. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin. Median tarinoihin eläydytään ja niitä käsitellään oman ilmaisun keinoin. Median tuottaminen on leikinomaista ja kokeilevaa yhdessä tekemistä, joka samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Mediaa käytetään apuna, kun tutkitaan yhdessä lasten kanssa ympäristöä, etsitään tietoa lapsia kiinnostavista aiheista tai viestitään yhteisistä asioista.

Keuruulla varhaiskasvatuksessa medialukutaitoa aletaan harjoitella heti Mediaportaiden ensimmäiseltä askelmalta lähtien ja lapsi saa olla aktiivinen toimija. Lyyti Kynänen ja Seppo Sananen –materiaali (Aikakausmedia) sekä Varhaiskasvatuksen Mediavuosikello (KAVI) ovat käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Medialukutaidon toimintatuokiot pohjautuvat vahvasti Lyytin ja Sepon neliosaiseen materiaaliin.  Myös lasten ideat, havainnot ja kokemukset mediasta ovat toiminnan suunnittelun pohjana. Digitaalisessakin viestinnässä ja ympäristöissä tarpeellisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan muun muassa Lyytin ja Sepon kaverikorttien avulla.

Medialukutaitoon liittyvät toimintatuokiot on suunniteltu ikäryhmittäin 1) 0-2 -vuotiaat 2) 3-4 -vuotiaat 3) 5-6 -vuotiaat, joille on kaksi vaihtoehtoista kokonaisuutta. Vaikka medialukutaito liittyy vahvasti digitaalisiin ympäristöihin, emme ole unohtaneet perinteisiä printtimedioitakaan. Pienimpien lasten tuokiot ovat kestoltaan n. 30 min., mutta esikoululaisten kanssa tuokion puuhissa saattaa vierähtää jopa puolitoista tuntia. Suunnitelmia voi myös pilkkoa pienempiin osiin ja niitä saa muokata ja muovata omalle ryhmälle sopiviksi - Soveltaminen on sallittua! 

MEDIAMATKA ALKAA

  1. 0-2 -vuotiaiden Mediamatka alkaa
  2. 3-4 -vuotiaiden Revenneet aukeamat
  3. 5-6 -vuotiaiden Erilaisia ystäviä
  4. 5-6 -vuotiaiden Lehti tutuksi

Lyyti Kynänen ja Seppo Sananen

 

LAPSET TUOTTAJINA

Mediakasvatuksessa on tärkeää, että lapsi saa olla mahdollisimman aktiivinen toimija ja saa kokemuksia erilaisista toimijuuksista median äärellä. Erityisesti tuottajan roolia on tärkeää päsätä harjoittelemaan. Sen lisäksi, että medialukutaidon kokonaisuudesta tehdään koonti Lasten lehtikoneella, tuottavat lapset sisältöä oman ryhmän lehteen. 

  1. 0-2 -vuotiaat kuvittajina
  2. 3-4 -vuotiaat valokuvaajina
  3. 5-6 -vuotiaat reporttereina

 Lasten lehtikone

 

KRIITTINEN MEDIALUKUTAITO

Kriittisen medialukutaidon harjoitukset ikäryhmittäin

 

Kuvamanipulaatioita Snapseed-sovelluksella

 

MITÄ PELKÄN ÄÄNEN PERUSTEELLA VOI PÄÄTELLÄ?

Radio tutuksi

radio

 


Ohjelmointiosaamiseen kuuluvat monipuoliset ajattelun taidot ja ymmärrys digitaalisista, ohjelmoiduista ympäristöistä ja niissä toimimisesta sekä siitä, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan. Ohjelmointiosaaminen on myös tutkivaa työskentelyä ja tuottamista. Kyse ei siis ole pelkästään koodaamisesta vaan hyvin laaja-alaisesta osaamisesta, mitä voi hyödyntää ja harjoitella monilla muilla oppimisen alueilla.

Varhaiskasvatuksessa painottuvat teknologiseen ympäristöön tutustuminen, sen tutkiminen ja yhdessä ihmettely. Tärkeintä on innostuksen herättäminen leikkien, pelaten ja yhdessä kokeillen sekä omia tuotoksia ideoimalla ja rakentelemalla. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointiosaamisen harjoittelu on luokittelua, vertailua ja robottileikkejä, joissa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelmointiosaamista voidaan harjoitella myös ilman ohjelmoitavia laitteita, mutta toki niihinkin on hyvä tutustua. Esiopetusikäisten lasten kanssa painottuvat luova tekeminen ja itsensä ilmaisu teknologian avulla. Lapsille luodaan mahdollisuuksia omien laitteiden, robottien ja pelillisten ympäristöjen keksimiseen ja rakenteluun. Tärkeää on oppia ymmärtämään ja selittämään arjen ilmiöitä ja laitteita. 

Ikärajat tutuksi Bee-bot -robotin avulla


Digitaalisuus on kiinteä osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Lisääntynyt digitaalisuus on tuonut mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tarvitsemme aivan uudenlaisia digitaitoja arkipäiväisten asioiden hoitamiseen, mihin kytkeytyy vahvasti myös medialukutaito. Lisäksi lapset tarvitsevat digitaalista osaamista oppimisessa, joten digitaalisen osaamisen vahvistaminen edistää myös koulutuksellista tasa-arvoa (Uudet lukutaidot.)

Siksipä myös digitaalinen osaaminen ja ymmärrys kuuluvat Uusiin lukutaitoihin. Digitaidot sisältävät taidon käyttää vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, taidon hyödyntää turvallisesti digitaalisia oppimisympäristöjä sekä rohkeuden kokeilla ja soveltaa luovasti opittuja tietoja ja taitoja. 

Keuruulla varhaiskasvatuksessa digitaalisuus on laaja-alainen osa Mediaportaat-toimintamallia. Digitaalisuuteen tutustutaan ilon ja innostuksen kautta. Lasten kanssa hyödynnetään aktiivisesti ja monipuolisesti digitaalisia pelejä, oppimissovelluksia ja –ympäristöjä sekä tieto- viestintäteknologisia laitteita (mm. tabletti, iPad, älypuhelin, tietokone, älytaulu sekä ohjelmoinnin ja robotiikan välineet ja sovellukset).  On tärkeää, että lapset saavat näistä mahdollisimman monipuolisia käyttökokemuksia. 

 

MITEN KÄYTÄNNÖSSÄ?

Digitaalinen osaaminen ulottuu myös muille Uusien lukutaitojen osaamisen alueille eli medialukutaitoon ja ohjelmointiosaamiseen. Lisäksi digitaalinen osaaminen on sekä oppimisen kohde että väline laaja-alaisesti kaikilla muillakin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisalueilla. Digitaalisuus halutaan luontevaksi ja sujuvaksi osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa.

Tavoitteena on hyödyntää kaikessa toiminnassa mahdollisimman paljon digitaalisia mahdollisuuksia. Digitaaliset vaihtoehdot ja toteutustavat tulee huomioida ja valita jo toimintaa suunniteltaessa. Digitaalisuuden toteutuminen edellyttää väline- ja laiteresurssien lisäksi tahtoa, tietoa ja taitoa, joita vahvistetaan kiipeämällä Mediaportaita.

Digitaalinen osaaminen. Animaatioita.

 


Varhaiskasvatuksen Mediavuosikello -materiaali

Ensipuhelimen hankinta -lehtinen eskarilaisille 

Peukkubarometri 

Lasten uutiset

Voiko tämä olla totta?

Lasten lehtikone

Ryhmärenki

Värinautit