Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Maailma muuttuu ja tällä hetkellä elämme hyvin mediakeskeisessä maailmassa. Tarvitsemme monipuolista medialukutaitoa ja vahvoja digitaitoja, jotta osaamme toimia turvallisesti ja sujuvasti erilaisissa mediaympäristöissä ja digiliikenteessä. Lapset tarvitsevat paljon meidän aikuisten ohjausta ja esimerkkiä näihin asioihin. Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutettiin toimintavuosien 2022–2024 aikana Mediaportaat-hanke, josta vastasi digipedagogi / hankekoordinaattori Sonja Niinikoski. Vastaava hanke toteutettiin perusopetuksen puolella samaan aikaan, ja Mediaportaista rakentuukin tänä päivänä eheä jatkumo varhaiskasvatuksesta aina perusopetuksen loppuun.

Hanketoiminnassa keskityttiin vahvistamaan sekä lasten että henkilöstön media- ja digitaitoja ja juurrutettiin tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen ja turvallinen käyttö sujuvaksi osaksi arkea. Lisäksi harjoiteltiin monilukutaitoa ja ohjelmointia. Hankkeen tavoitteena oli taata jatkossa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet media- ja digitaitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen varhaiskasvatus- tai esiopetusyksiköstä riippumatta. Kehittämistyö pohjautui valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetussunnitelman perusteiden uudistukseen ja Uusiin lukutaitoihin.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Mediaportaat-toimintamalli on rakennettu siten, että toimintamalli muodostuu kahdesta eri portaasta:
• Medialukutaito
• Ohjelmointiosaaminen

Kumpikin porras sisältää lisäksi pienempiä eri teemaisia askelmia. Digitaalinen osaaminen (tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen) ei sen sijaan ole saanut omaa porrasta, koska se on ikään kuin koko Mediaportaiden runko, johon jokainen yksittäinen porras ja askelma nojaavat. Digitaalista osaamista harjoitellaan ja vahvistetaan monipuolisesti läpi koko toimintamallin.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digimentori Anniina Mietala (toimintakausi 2024–2025), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / 040 186 06 08. Tarkemmat tuokiosuunnitelmat löydät valtakunnallisesta AOE.fi -palvelusta.


Mediaportaat-hankkeen logo

 

Mediaportaat - Taitavasti, tietoisesti ja turvallisesti 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Mediaportaat

 


Medialukutaidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Medialukutaito käsittää myös taidon tuottaa mediasisältöjä erilaisiin tarkoituksiin ja viestiä median kautta. Medialukutaitoa on myös taito käyttää mediavälineitä ja -sisältöjä vastuullisesti sekä toimia turvallisesti median parissa. Mediaan tutustutaan uteliaasti ihmetellen, leikkien ja kokeillen. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin medioihin, mediavälineisiin ja mediasisältöihin. Median tarinoihin eläydytään ja niitä käsitellään oman ilmaisun keinoin. Median tuottaminen on leikinomaista ja kokeilevaa yhdessä tekemistä, joka samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Mediaa käytetään apuna, kun tutkitaan yhdessä lasten kanssa ympäristöä, etsitään tietoa lapsia kiinnostavista aiheista tai viestitään yhteisistä asioista. Mediakasvatuksessa on tärkeää, että lapsi saa olla mahdollisimman aktiivinen toimija ja saa kokemuksia erilaisista toimijuuksista median äärellä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapselle erilaisia tulokulmia mediasisältöjen ja -välineiden äärelle. Erityisesti tuottajan roolia on tärkeää päästä harjoittelemaan.

Keuruulla varhaiskasvatuksessa medialukutaitoa aletaan harjoitella heti Mediaportaiden ensimmäiseltä askelmalta lähtien ja lapsi saa olla aktiivinen toimija. Lyyti Kynänen ja Seppo Sananen –materiaali (Aikakausmedia) sekä Varhaiskasvatuksen Mediavuosikello (KAVI) ovat käytössä kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä.  Medialukutaidon toimintatuokiot pohjautuvat vahvasti Lyytin ja Sepon neliosaiseen materiaaliin. Myös lasten ideat, havainnot ja kokemukset mediasta ovat toiminnan suunnittelun pohjana. Digitaalisessakin viestinnässä ja ympäristöissä tarpeellisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan muun muassa Lyytin ja Sepon kaverikorttien avulla.

Medialukutaitoon liittyvät toimintatuokiot on suunniteltu ikäryhmittäin 1) 0–2 -vuotiaat 2) 3–4 -vuotiaat 3) 5–6 -vuotiaat. Vaikka medialukutaito liittyy vahvasti digitaalisiin ympäristöihin, emme ole unohtaneet perinteisiä printtimedioitakaan. Pienimpien lasten tuokiot ovat kestoltaan n. 30 min., mutta esikoululaisten kanssa tuokion puuhissa saattaa vierähtää jopa puolitoista tuntia. Suunnitelmia voi myös pilkkoa pienempiin osiin ja niitä saa muokata ja muovata omalle ryhmälle sopiviksi - soveltaminen on sallittua!


Ohjelmointiosaamiseen kuuluvat monipuoliset ajattelun taidot ja ymmärrys digitaalisista, ohjelmoiduista ympäristöistä ja niissä toimimisesta sekä siitä, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan. Ohjelmointiosaaminen on myös tutkivaa työskentelyä ja tuottamista. Kyse ei siis ole pelkästään koodaamisesta vaan hyvin laaja-alaisesta osaamisesta, mitä voi hyödyntää ja harjoitella myös monilla muilla oppimisen alueilla.

Varhaiskasvatuksessa painottuvat teknologiseen ympäristöön tutustuminen, sen tutkiminen ja yhdessä ihmettely. Tärkeintä on innostuksen herättäminen leikkien, pelaten ja yhdessä kokeillen sekä omia tuotoksia ideoimalla ja rakentelemalla. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointiosaamisen harjoittelu on luokittelua, vertailua ja robottileikkejä, joissa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelmointiosaamista voidaan harjoitella myös ilman ohjelmoitavia laitteita, mutta toki niihinkin on hyvä tutustua. Esiopetusikäisten lasten kanssa painottuvat jo sitten soveltava työskentely, luova tekeminen ja itsensä ilmaisu teknologian avulla. Lapsille luodaan mahdollisuuksia omien laitteiden, robottien ja pelillisten ympäristöjen keksimiseen ja rakenteluun. Tärkeää on oppia ymmärtämään ja selittämään arjen ilmiöitä ja laitteita.

Meillä Keuruulla Mediaportaat-toimintamallissa ohjelmointiosaaminen on saanut kaksi porrasta, joilla kiipeämme ja rakennamme sekä lasten että aikuisten ohjelmointiosaamista kolmen askeleen verran. Askelmien sisällöt eli toimintatuokiot on suunniteltu jälleen ikätasoisesti siten, että 0–2-vuotiaille, 3–4-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille on omat suunnitelmat jokaisella askelmalla. Ohjelmointiportaan pajat toteutetaan toiminnallisina pajoina, joissa on sekä ohjattua että itsenäisempää työskentelyä. Jokaisen pajan aluksi on aina yhteinen leikki, joka tukee osaltaan ohjelmoinnillista ajattelua ja pajojen työskentelytavoissa korostuvat yhdessä tekeminen ja ihmettely, mikä tukee yhteiskehittelyn prosesseja. Pajojen sisällöt on suunniteltu osittain Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaan (Uudet lukutaidot) ja Hello Ruby -kirjasarjan (Liukas, L.) materiaalien pohjalta. Lisäksi sisältöjen suunnittelussa on hyödynnetty digipedagogin pedagogista osaamista, kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista sekä hankkeessa mukana olleilta lapsilta ja aikuisilta saatua palautetta.

Ensimmäinen askelma

Ohjelmointiportaan ensimmäisellä askelmalla lähdetään herättelemään ohjelmoinnillista ajattelua luokitteluun, vertailuun, rakenteluun sekä sarjoittamiseen liittyvien harjoituksien avulla. Ohjelmoinnissa ei nimittäin ole kyse vain pelkästä koodaamisesta vaan monipuolisista ajattelun taidoista ja ymmärryksestä digitaalisesta, ohjelmoidusta maailmasta.

Toinen askelma

Ohjelmointiportaan toisella askelmalla keskitytään robotteihin ja robotiikkaan. Tavoitteena on oppia ymmärtämään robottien toimintaperiaatteita ja ohjelmoimaan niitä itse. Myös tällä askelmalla työskennellään edelleen paljon pareittain, pienryhmissä sekä koko ryhmä yhdessä, mikä kuuluu olennaisesti ohjelmoinnilliseen työskentelyyn. Sen lisäksi, että tällä askelmalla tutustutaan erilaisiin ohjelmointiin liittyviin välineisiin, niin näitä välineitä hyödynnetään myös laaja-alaisesti eri oppimisen alueiden sisältöjen harjoitteluun. Digitaalisuus ja ohjelmoitu maailma ovat yhtä aikaa sekä oppimisen kohde että väline.

Kolmas askelma

Ohjelmointiportaan kolmannella askelmalla jo sovelletaan opittuja taitoja ja lapsen oma soveltava ja kokeileva työskentely ja kehittely korostuvat. Lapset pääsevät tuottamaan omia kokeiluja, joissa yhdistyy monta erilaista taitoa.

Ohjelmointiportaan kolmannen askelman tanssiaskelma sopii ihan kaikenikäisten lasten kanssa sovellettavaksi. Ohjelmointiportaan viimeisellä askelmalla eskarilaisten kanssa voidaan tutustua myös yksinkertaiseen ohjelmointikieleen, Scratch Jr. -sovellukseen, jonka avulla lapset voivat harjoitella ohjelmoinnin perusteita joko luomalla yksinkertaisia harjoitustöitä ja kokonaisia interaktiivisia tarinoita. Lisäksi ohjelmointiportaan viimeisellä askelmalla rakennetaan omia Bee-bot -ratoja.


Digitaalisuus on kiinteä osa yhteiskuntaa, jossa lapsi kasvaa. Lisääntynyt digitaalisuus on tuonut mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tarvitsemme aivan uudenlaisia digitaitoja arkipäiväisten asioiden hoitamiseen, mihin kytkeytyy vahvasti myös medialukutaito. Lisäksi lapset tarvitsevat digitaalista osaamista oppimisessa, joten digitaalisen osaamisen vahvistaminen edistää myös koulutuksellista tasa-arvoa (Uudet lukutaidot.) Siksipä myös digitaalinen osaaminen ja ymmärrys kuuluvat Uusiin lukutaitoihin. Digitaidot sisältävät taidon käyttää vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologisia laitteita, taidon hyödyntää turvallisesti digitaalisia oppimisympäristöjä sekä rohkeuden kokeilla ja soveltaa luovasti opittuja tietoja ja taitoja.

Keuruulla varhaiskasvatuksessa digitaalisuus on laaja-alainen osa Mediaportaat-toimintamallia. Digitaalisuuteen tutustutaan ilon ja innostuksen kautta. Lasten kanssa hyödynnetään aktiivisesti ja monipuolisesti digitaalisia pelejä, oppimissovelluksia ja –ympäristöjä sekä tieto- viestintäteknologisia laitteita (mm. tabletti, iPad, älypuhelin, tietokone, älytaulu sekä ohjelmoinnin ja robotiikan välineet ja sovellukset). On tärkeää, että lapset saavat näistä mahdollisimman monipuolisia käyttökokemuksia. Digitaalinen osaaminen ulottuukin myös muille Uusien lukutaitojen osaamisen alueille eli medialukutaitoon ja ohjelmointiosaamiseen. Digitaalisuuden tulee olla luonteva osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa, ja se on sekä oppimisen kohde että väline. Digitaalisuuden toteutuminen edellyttää väline- ja laiteresurssien lisäksi tahtoa, tietoa ja taitoa, joita vahvistetaan kiipeämällä Mediaportaita.


Valokuvaaminen ja kuvien jakaminen (verkkosivut)

Vinkkejä kotien sujuvaan media-arkeen (verkkosivut)

Pikku kakkosen eskari (verkkosivut)

Papunetin peli- ja puuhasivut (verkkosivut)

Ryhmärenki (verkkosivut)

Värinautit (verkkosivut)

Lasten uutiset (verkkosivut)

MLL Mediakasvatus (verkkosivut)

Linkkivinkkejä pikkuväen ruutupuuhiin (pdf)

Eskareiden Ensipuhelininfo (pdf)