Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Ohjelmointiosaamiseen kuuluvat monipuoliset ajattelun taidot ja ymmärrys digitaalisista, ohjelmoiduista ympäristöistä ja niissä toimimisesta sekä siitä, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan. Ohjelmointiosaaminen on myös tutkivaa työskentelyä ja tuottamista. Kyse ei siis ole pelkästään koodaamisesta vaan hyvin laaja-alaisesta osaamisesta, mitä voi hyödyntää ja harjoitella myös monilla muilla oppimisen alueilla.

Varhaiskasvatuksessa painottuvat teknologiseen ympäristöön tutustuminen, sen tutkiminen ja yhdessä ihmettely. Tärkeintä on innostuksen herättäminen leikkien, pelaten ja yhdessä kokeillen sekä omia tuotoksia ideoimalla ja rakentelemalla. Yksinkertaisimmillaan ohjelmointiosaamisen harjoittelu on luokittelua, vertailua ja robottileikkejä, joissa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjelmointiosaamista voidaan harjoitella myös ilman ohjelmoitavia laitteita, mutta toki niihinkin on hyvä tutustua. Esiopetusikäisten lasten kanssa painottuvat jo sitten soveltava työskentely, luova tekeminen ja itsensä ilmaisu teknologian avulla. Lapsille luodaan mahdollisuuksia omien laitteiden, robottien ja pelillisten ympäristöjen keksimiseen ja rakenteluun. Tärkeää on oppia ymmärtämään ja selittämään arjen ilmiöitä ja laitteita. 

Meillä Keuruulla Mediaportaat-toimintamallissa ohjelmointiosaaminen on saanut kaksi porrasta, joilla kiipeämme ja rakennamme sekä lasten että aikuisten ohjelmointiosaamista kolmen askeleen verran. Askelmien sisällöt eli toimintatuokiot on suunniteltu jälleen ikätasoisesti siten, että 0-2- -vuotiaille, 3-4 -vuotiaille ja 5-6 -vuotiaille on omat suunnitelmat jokaisella askelmalla. Ohjelmointiportaan pajat toteutetaan toiminnallisina pajoina, joissa on sekä ohjattua että itsenäisempää työskentelyä. Jokaisen pajan aluksi on aina yhteinen leikki, joka tukee osaltaan ohjelmoinnillista ajattelua ja pajojen työskentelytavoissa korostuvat yhdessä tekeminen ja ihmettely, mikä tukee yhteiskehittelyn prosesseja. Pajojen sisällöt on suunniteltu osittain Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaan (Uudet lukutaidot) ja Hello Ruby -kirjasarjan (Liukas, L.) materiaalien pohjalta. Lisäksi sisältöjen suunnittelussa on hyödynnetty hankekoordinaattorin pedagogista osaamista, kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista sekä hankkeessa mukana olleilta lapsilta ja aikuisilta saatua palautetta. 

 

Ikärajat tutuksi Bee-bot -robotin avulla

 

ENSIMMÄINEN ASKELMA  

Ohjelmointiportaan ensimmäisellä askelmalla lähdetään herättelemään ohjelmoinnillista ajattelua luokitteluun, vertailuun, rakenteluun sekä sarjoittamiseen liittyvien harjoituksien avulla. Ohjelmoinnssa ei nimittäin ole kyse vain pelkästä koodaamisesta vaan monipuolisista ajattelun taidoista ja ymmärryksestä digitaalisesta, ohjelmoidusta maailmasta. 

0-2 -vuotiaat kohti ohjelmointiosaamista

3-4 -vuotiaat kohti ohjelmointiosaamista

5-6 -vuotiaat kohti ohjelmointiosaamista

 

TOINEN ASKELMA

Ohjelmointiportaan toisella askelmalla keskitytään robotteihin ja robotiikkaan. Tavoitteena on oppia ymmärtämään robottien toimintaperiaatteita ja ohjelmoimaan niitä itse. Myös tällä askelmallla työskennellään edelleen paljon pareittain, pienryhmissä sekä koko ryhmä yhdessä, mikä kuuluu olennaisesti ohjelmoinnilliseen työskentelyyn. Sen lisäksi, että tällä askelmalla tutustutaan erilaisiin ohjelmointiin liittyviin välineisiin, niin näitä välineitä hyödynnetään myös laaja-alaisesti eri oppimisen alueiden sisältöjen harjoitteluun. Digitaalisuus ja ohjelmoitu maailma ovat yhtäaikaa sekä oppimisen kohde että väline. 

0-2 -vuotiaat robottiaskelmalla 

3-4 -vuotiaat robottiaskelmalla 

Liite: Toimintaohjeiden antaminen

 

Doc-opetusrobotti

 

 

KOLMAS ASKELMA 

Ohjelmointiportaan kolmannella askelmalla jo sovelletaan opittuja taitoja ja lapsen oma soveltava ja kokeileva työskentely ja kehittely korostuvat. Lapset pääsevät tuottamaan omia kokeiluja, joissa yhdistyy monta erilaista taitoa.

 

Ohjelmointiportaan kolmannen askelman tanssiaskelma sopii ihan kaikenikäisten lasten kanssa sovellettavaksi. 

Ohjelmointiportaan tanssiaskelma 

 

Ohjelmointiportaan viimeisellä askelmalla harjoittelimme myös Scratch Jr. -sovelluksen käyttöä kahden esikouluryhmän kanssa. Scratch Jr. on johdatus yksinkertaiseen ohjelmointikieleen, millä lapset voivat harjoitella ohjelmoinnin perusteita joko luomalla yksinkertaisia harjoitustöitä ja kokonaisia interaktiivisia tarinoita. 

 

Lisäksi ohjelmointiportaan viimeisellä askelmalla 3-4 -vuotiaat ja 5-6 -vuotiaat pääsivät rakentelemaan omia Bee-bot -ratoja (kuva). 

 

Bee-botit radalla