Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

4. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

4.1. Varhaisiän musiikkikasvatus

4.1.1. Tavoitteet

• lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
• lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin

4.1.2. Sisällöt

• musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön
• elämysten avulla ja leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään
• musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys ja leikinomaisuus ovat varhaisiän musiikkikasvatuksen keskeisimpiä periaatteita

4.2. Musiikin perustaso

4.2.1. Tavoitteet

• oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
• oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
• oppilas kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan

4.2.1. Sisällöt

• perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja –ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin
• säännöllinen esiintyminen
• oppilaan musiikillista kehitystä tukevat mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit

• musiikin perusteiden sisältöalueet: musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa

4.3. Musiikkiopistotaso

4.3.1. Tavoitteet

• oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
• oppilas laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin

4.3.2. Sisällöt

• oppilaan musiikillisen ajattelun kehittäminen, pääinstrumentin soittotekninen hallinta ja ohjelmiston tuntemus niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn
• laajojen musiikillisten kokonaisuuksien omaksuminen ja esittäminen
• musiikin tulkinnan ja musiikillisen vuorovaikutustaidon syventäminen
• mahdollisten sivuaineopintojen ja valinnaiskurssien tarkoituksena tukea oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentaa hänen musiikillista näkemystään
• musiikin perusteiden sisältöalueet: musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä

4.4. Aikuisten opetus

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.