Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

6. OPISKELUAIKA

Opiskeluaika
• varhaisiän musiikkikasvatuksessa kouluikään saakka
• perustasolla oppilaan aloitusiästä riippuen noin 9 vuotta
• musiikkiopistotasolla enintään 4 vuotta solistisen pääaineen tutkintoa kohden
Opintojen laskennallinen laajuus määritelty edellä kohdassa "opetuksen tarjonta"

7. SUORITETTAVAT TASOSUORITUKSET, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

7.1. Perustaso

Instrumenttien tasosuorituksissa sovelletaan SML:n soitinkohtaisia perustaso 1-3 tasosuoritusten sisältöjä. Opettaja ja oppilas suunnittelevat tasosuoritukset yhdessä. Opetussuunnitelman liitteenä oppilaitoksen omat sovellukset.
Perustason instrumenttiopinnot suoritettuaan oppilas on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen, esim. pystyy itsenäiseen työskentelyyn

Musiikin perusteissa tasosuoritukset etenevät rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna. Sisältöalueet – musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus – kattavat vähintään SML:n tasosuoritusvaatimusten musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon oppiaineksen. Opetusryhmien koossa huomioidaan pedagoginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikärakenne. Opetuksessa voidaan myös toteuttaa erilaisia kokeiluja ja projekteja sekä oppiaineiden integrointia.

Perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas
• osaa laulaa ja kirjoittaa duuri-molli –tonaalisia melodioita
• hallitsee monipuolista ohjelmistoa
• on harjaantunut rytmin hahmottamiseen
• osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita
• tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan
• tuntee musiikin keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa

7.2. Musiikkiopistotaso

Instrumenttikurssien tasosuoritukset perustuvat SML:n suosituksiin: pääinstrumentissa I-kurssin ja sivuinstrumentissa perustason tasosuoritusten vaatimuksiin. Yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä on suurempi kuin perustasolla. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä.

Musiikin perusteiden sisältöalueet kattavat vähintään SML:n tasosuoritusvaatimusten musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon I-kurssien sekä harmoniaopin kurssin oppiaineksen. Oppilaan lähtötaso tarkistetaan ennen musiikkiopistotason opintojen alkua. Lisäopetusta annetaan tarpeen mukaan.

Musiikin perusteiden opetus toteutetaan vähintään kolmen vuoden kestoisena. Oppiaineet voidaan integroida toisiinsa esimerkiksi seuraavasti:
• 1. vuonna säveltapailua, harmonian perusteita vapaa säestyksen avulla sekä pienimuotoista musiikkianalyysiä
• 2. vuonna harmoniaoppia ja musiikkianalyysiä
• 3. vuonna tyylintuntemusta ja musiikkianalyysiä

Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas
• osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri-molli –tonaalisia melodioita
• hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
• kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa
• osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
• osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esim. sointusoittimella säestämisessä
• on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen
• on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta
• osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa