Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

 

9. OPPILASARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Arvioinnin tukena voidaan käyttää soivaa portfoliota: videota tai äänitettä kunkin oppilaan eri lukukausien parhaista tuotoksista

Oppilaalle on tiedotettava seuraavista arvioinnin periaatteista:
• arvioinnin tehtävät ja kohteet
• tehtävänä ohjata tavoitteiden asettamista ja auttaa niiden saavuttamisessa
• kohteina työskentelytavat, aktiivisuus opiskelussa, innokkuus, vastuuntunto sekä ahkeruus ja edistyminen
• tasosuorituksissa kohteina musiikillinen kypsyys, tekninen taso ja ohjelmiston hallinta
• arvosana-asteikot ja arviointikriteerit
• oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan sanallisesti ja kirjataan lukukausittain opintokirjaan
• tasosuoritusten arvosana-asteikko:
• erinomainen 5
• kiitettävä 4
• hyvä 3
• tyydyttävä 2
• hyväksytty 1
• instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden perustaso 1 –tasosuoritus arvioidaan arvosanalla suoritettu (hyväksytty/hylätty).
• instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5. Muut kuin päättösuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa. Musiikkiopistotasolla instrumenttisuorituksissa voidaan käyttää myös pisteytystä 1-25.
• oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute
• arvosanan korottaminen
• kurssisuorituksen arvosanaa on mahdollista korottaa esittämällä sama ohjelmisto lautakunnalle 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä suorituksesta
• opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset
• instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden kurssit etenevät rinnakkain siten, että musiikin perusteiden vastaavan tason kurssi pyritään suorittamaan viimeistään sinä lukuvuonna, jolloin vastaava instrumenttiopintojen kurssi suoritetaan
• musiikkiopistotasolle siirtyminen edellyttää instrumenttiopintojen perustason päättökurssien suorittamista vähintään arvosanalla "hyvä"
• sivuinstrumentin opiskeluoikeuden voi saada sen jälkeen kun pääinstrumentissa on suoritettu perustaso 2 -tasosuoritus
• arvioinnin oikaiseminen
• oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin (asetus 813/1998 3 §)
• Arviointimenetelmät on valittava siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista.
• Päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi.
• Yhteismusisoinnista ja valinnaisista kursseista annetaan osallistumismerkintä.